інформація

Вища рада правосуддя (ВРП) — колегіальний незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

ВРП виконує такі функції:

 • вносить подання про призначення судді на посаду;
 • ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
 • забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;
 • утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;
 • розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
 • ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
 • надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
 • ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
 • вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;
 • ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
 • ухвалює рішення про припинення відставки судді;
 • погоджує кількість суддів у суді;
 • затверджує Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління, Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;
 • погоджує Типове положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;
 • надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів;
 • здійснює функції головного розпорядника коштів державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України;
 • затверджує за поданням Державної судової адміністрації України (ДСА) нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;
 • погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;
 • призначає на посаду та звільняє з посади голову Державної судової адміністрації України, його заступників;
 • визначає за поданням голови ДСА граничну чисельність працівників ДСА, у тому числі її територіальних управлінь;
 • здійснює інші визначені законом повноваження.

ВРП бере участь у міжнародному співробітництві, в тому числі взаємодіє з іноземними закладами, установами та організаціями з питань правосуддя, може бути членом відповідних міжнародних асоціацій.

ВРП може залучати для виконання допоміжних і консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів, Громадську раду доброчесності за їхньою згодою на громадських засадах.

ВРП складається з 21 члена, з яких:

 • 10 обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці,
 • 2 призначає Президент України,
 • 2 обирає Верховна Рада України,
 • 2 обирає з’їзд адвокатів України,
 • 2 обирає всеукраїнська конференція прокурорів,
 • 2 обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.

Члени ВРП обираються (призначаються) строком на 4 роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена ВРП два строки поспіль.

На посаду члена ВРП може бути обраний (призначений) громадянин України, не молодший 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності.

На членів ВРП поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції. У своїй діяльності та поза її межами вони повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів.

Не можуть бути членами ВРП:

 • особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 • особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
 • особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім посади голови Верховного Суду);
 • особи, які не відповідають вимогам щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку.

Перебування особи на посаді члена ВРП також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному законом «Про очищення влади».

За останні роки перед ВРП постало чимало серйозних викликів і проблем, пов’язаних зі справами «суддів Майдану», використанням дисциплінарних проваджень як механізм тиску на незалежних суддів, незвільнення суддів за істотні дисциплінарні порушення тощо.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Персональний склад

17 21
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні
Квота З’їзду адвокатів України
Квота З’їзду суддів України
Квота Президента України
Квота Верховної Ради України
Квота Всеукраїнської конференції прокурорів
Голова Верховного Суду
Квота з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів

Публікації